wzorów
Wykaż, że dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x różnej od 1 oraz dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej y różnej od 1 prawdziwa jest równość log_x (xy) * log_y (y/x) = log_y (xy) * log_x (y/x).

Autor: Jakub Grzegorzek