Zadania ze średniej ważonej
Średnią ważoną n liczb a1, a2, ..., an którym przypisano odpowiednio dodatnie wagi w1, w2, ..., wn liczb ze wzoru na rysunku. Przykład: Oceny ze sprawdzianów to 2, 5, z kartkówek 4, 1, 2, z zadań domowych 3. Sprawdziany mają wagę 3, kartkówki wagę 2, zadania domowe 1. Średnia ważona jest policzona na rysunku.

Autor: Jakub Grzegorzek