Do matury podstawowej z matematyki zostało sekund czyli dni, godzin i minut.
Na tej stronie znajdziesz 941 rozwiązanych zadań z poziomu podstawowego podzielonych według tematów. Pochodzą one z ostatnich matur i informatorów publikowanych przez CKE. Wszystkie zadania są zgodne z podstawą programową do matury 2020.
zadania zamknięte
procenty 30
potęgi i pierwiastki 31
wartość bezwzględna 2
wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia 26
własności funkcji 14
przesuwanie wykresu funkcji 6
własności funkcji liniowej na podstawie wzoru 18
własności funkcji liniowej na podstawie wykresu 11
funkcja liniowa z parametrem 13
proste równoległe i prostopadłe 20
równania i nierówności liniowe 13
układy równań liniowych 7
funkcja kwadratowa 40
równania kwadratowe 4
nierówności kwadratowe 9
równania w postaci iloczynowej i inne 9
funkcja wykładnicza 3
funkcja wymierna 4
równania wymierne 16
logarytmy 28
wzór ciągu 8
ciąg arytmetyczny 26
ciąg geometryczny 26
sin, cos, tg, ctg 17
związki pomiędzy funkcjami trygonometrycznymi 23
wierzchołki, kąty, przekątne figur na płaszczyźnie 4
kąty w okręgu 23
twierdzenie Pitagorasa 4
trójkąty podobne 12
figury na płaszczyźnie 39
obliczenia w układzie współrzędnych 25
liczba wierzchołków, krawędzi brył w przestrzeni 6
sześcian, prostopadłościan 16
graniastosłup, ostrosłup 17
walec, stożek, kula 24
średnia arytmetyczna 12
mediana 10
reguła mnożenia 11
prawdopodobieństwo 19
różne 14
zadania otwarte
procenty 4
potęgi 1
wyrażenia algebraiczne i wzory skróconego mnożenia 1
udowodnij, uzasadnij, wykaż 25
własności funkcji na podstawie jej wykresu 3
funkcja liniowa 6
własności funkcji kwadratowej 11
nierówności kwadratowe 22
praktyczne zastosowanie funkcji kwadratowej 15
funkcja kwadratowa z parametrem 3
średnia prędkość 6
równania wymierne 6
logarytmy 2
wzór ciągu 3
ciąg arytmetyczny 18
ciąg geometryczny 6
trygonometria 17
wykaż na płaszczyźnie 25
kąty w okręgu 5
geometria na płaszczyźnie 18
obliczenia w układzie współrzędnych 21
graniastosłupy i ostrosłupy 28
walce i stożki 4
kombinatoryka 9
prawdopodobieństwo 24
średnia arytmetyczna, wariancja i odchylenie standardowe 4
mediana 3
różne 11