Wykaż równość odcinków Na bokach trójkąta równobocznego zbudowano kwadraty Dany jest czworokąt ABCD, w którym AB jest równoległe do CD. Wykaż, że w trójkątach prostokątnych równoramiennych Zastosowanie twierdzenia Talesa Wykaż, że punkty B, P i D leżą na jednej prostej. Wykaż w trapezie Punkt E leży na ramieniu BC trapezu ABCD Punkt M leży wewnątrz prostokąta Czworokąt ABCD i APQR są kwadratami Udowodnij, że |AC|=|CE|. Punkt D leży na boku BC Udowodnij, że suma kątów jest równa 180 stopni Wykaż, że stosunek pola czworokąta KLMN do pola kwadratu ABCD jest równy 1 : 3. Dwusieczne czworokąta ABCD wpisanego w okrąg Wykaż, że cosinus kąta gamma jest ujemny Punkt E jest środkiem boku BC prostokąta ABCD Udowodnij, że |KC| = |LC| Dane są dwa okręgi o promieniach R i r W trójkącie prostokątnym ABC kąt BCA=90stopni
Zadania na wykazanie, udowodnienie różnych własności figur na płaszczyźnie.

Autor: Jakub Grzegorzek