funkcja wymierna hiperbola
Funkcja homograficzna to funkcja wymierna określona wzorem y = ax+b / cx+d, gdzie ad-bc różne od 0 i c różne od 0.

Autor: Jakub Grzegorzek