Funkcja liniowa f określona jest wzorem f(x)=ax+b dla x w R. a) Dla a=2008 i b=2009 zbadaj, czy do wykresu funkcji należy punkt P=(2009,2009^2) b) Narysuj w układzie współrzędnych zbiór A = { (x,y): x w <-1,3> i y=-1/2x+b i b w <-2,1> }

Autor: Jakub Grzegorzek