Wyznaczanie współczynnika wielomianu o danym pierwiastku Współczynniki wielomianu na podstawie jego pierwiastków Wielomian w zapisujemy w postaci iloczynowej równania wielomianowe rozkładam na czynniki wielomiany Suma wszystkich czterech współczynników wielomianu W(x) = x^3+ax^2+bx+c jest równa 0. Dany jest wielomian W(x) = x^3 - 3mx^2 + (3m^2-1)x - 9m^2 + 20m + 4.
Zadania. Miejsce zerowe wielomianu. Pierwiastek wielomianu.

Autor: Jakub Grzegorzek