kąt matma: Dany jest trójkąt prostokątny równoramienny ABC o kącie prostym przy wierzchołku A Punkt M leży na boku BC tak,że BM=2CM zaś punkt K jest rzutem prostokątnym punktu B na prostą AM Wyznacz miarę kąta CKM
18 maj 22:38
Eta: rysunek 1/ΔCKB≡ΔANC z cechy (kbk) to AK=CN i BK=AN (*) 2/ z tw. Talesa
CN CM x 1 

=

=

=

⇒ BK=2CN (**)
BK MB 2x 2 
to: KN= AN−AK i z (*) i z (**) .................. KN=CN ⇒ ΔCKN jest prostokątny i równoramienny to |∡CKM|=γ=45o ===============
19 maj 00:00