trójkat JUTRO: Niech A będzie punktem wewnetrznym trójkta BCD tak że AB · CD = AD · BC. Punkt P jest punktym symetrycznym do A względem BD. Wykaż że ∠PCB = ∠ACD.
8 maj 22:25